Build, Grow and Sustain a Crypto Fund for Charity

Crypto for a Cause
Quỷ từ thiện tiền Mã hóa

Crypto  provides an unprecedented opportunity to build financial wealth include for charity and good cause purposes. Blockchain technology offers an unique way to provide transparency with charity operations, and we intend to capture this exceptional opportunity to serve good causes. We started small but our dream is big: to nurture many dreams of the under-privileged.

Tiền điện tử tạo ra những cơ hội chưa từng có để xây dựng sự giàu có về tài chính, bao gồm cả cho mục đích từ thiện và mục đích tốt. Công nghệ chuỗi khối cung cấp một cách độc đáo để cung cấp sự minh bạch trong các hoạt động từ thiện và chúng tôi dự định nắm bắt cơ hội đặc biệt này để phục vụ những mục đích tốt đẹp. Chúng tôi bắt đầu từ nhỏ nhưng ước mơ của chúng tôi rất lớn: nuôi dưỡng ước mơ của những người kém may mắn.

 

Xây dựng và phát triển quỹ crypto với mục đích từ thiện?

Chúng tôi lập một ví crypto ADA hoàn toàn dành cho mục đích. Quỹ này được thành lập bởi Cardo Fortress nhưng hoàn toàn độc lập với Cardo Fortress. 

Cardo Fortress cam kết hỗ trợ một thế giới tốt đẹp hơn và ủng hộ quỹ crypto từ thiện bằng nhiều cách khác nhau: 

  •  Ủng hộ quỷ 250 ADA ban đầu. 

  •  Góp 1 ADA mỗi người delegate với Cardo Fortress Pool.

  • Cardo Fortress sẽ góp vào quỹ 25% lợi nhuận từ hoạt động staking pool

  • Nhận free crypto từ khuyến mãi, quãng cáo từ dripdropz.

Cardo Fortress đại diện nhận đóng góp từ các mạnh thường quân, quy đổi và gởi vào ví. 

Và tất nhiên là quỹ sẽ nhận ADA và Cardano native token thẳng vào ví. 

Minh Bạch trong quản lý Quỹ

Chúng tôi tin tưởng vào blockchain vì sự minh bạch và chính là sự cam kết của chúng tôi. Tất cả các giao dịch trên ví này điều có thể kiểm chứng và các thông tin này được lưu giữ vĩnh viễn trên blockchain. 

Danh sách các mạnh thường quân đóng góp bằng tiền mặt sẽ lưu giữ và đăng trên trang này <sẽ ẩn danh nếu quý vị không muốn>.

Tất cả chi phát ngân sách <đến các tổ chức hay hoạt động từ thiện> ̣điều phải được phê duyệt bởi tất cả các thành viên quản lý quỹ. Và sẽ báo cáo công khai đến cộng đồng. 

Ban quản lý quỹ sẽ mỡ cửa và hoan nghênh quý vị muốn đóng góp và tham gia. 

Wallet Address: 

Thông Tin Ví

 

addr1q8kr6wnzp8rk7retfnwpp793dpv8nqzj0xq3uetr25gatnzds8av7cfcctukgyp6ggsekhz5r9necwr3uueg7flap2se2ngsw

Account Holding

Coin Holdings:  Currently account only holds Cardano ecosystem coins and tokens.
Coin Quantity
ADA 237.5
HOSKY 4,000,000
BISON 1,000,000
CHEDDA 100,000
SWEET 10,000
DIBS 5,000
DRIP 4,000
bbHosky 1,500
FIRE 1,050
CDOG 840
BEAG 100

Noted Transactions:

  • Cardo Fortress’ contribution: 250 ADA.
  • Fee Spent on DripDropz to pick up free coins : 12.5 ADA
  • All other coins are picked up for free with only transaction fee paid to DripDropz.